W naszym Gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 pomocą psychologiczno- pedagogiczną objętych zostało łącznie 89 uczniów.
W tym:
• 28 z uwagi na szczególne uzdolnienia,
• 11 z uwagi na niepowodzenia edukacyjne,
• 40 z uwagi na specyficzne trudności w uczeniu się,
• 6 z uwagi na inne trudności,
• 4 z uwagi na niepełnosprawność.


 

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

w Gimnazjum im. rtm. W. Pileckiego w Zakrzowie

PODSTAWA PRAWNA

1.Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r., poz. 532).

2.Rozporządzenie MEN z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U z 2013r., poz. 957).

3.Rozporządzenie MEN z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 520)

4. Art. 22 ust. 2 pkt 11 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

 

ROZDZIAŁ I

ZASADY ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

§ 1

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom
oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych
w rozporządzeniu.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega
na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia,
wynikających w szczególności:
1) z niepełnosprawności,
2) z niedostosowania społecznego,
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
4) ze szczególnych uzdolnień,
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
6) z zaburzeń komunikacji językowej,
7) z choroby przewlekłej,
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
9) z niepowodzeń edukacyjnych,
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom i nauczycielom polega
na wspieraniu rodziców i nauczycieli w:
a) rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych,
b) rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne
i nieodpłatne.

5. Dyrektor szkoły organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

6. Wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.

7. Pedagog wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.

8. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele
oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami uczniów,

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

3) placówkami doskonalenia nauczycieli,

4) przedszkolami, szkołami i placówkami,

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny,
dzieci i młodzieży.

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy,
z zastrzeżeniem wskazanym w § 1 ust. 11:

1) ucznia,

2) rodziców ucznia,

3) dyrektora szkoły,

4) nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem,

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej,

6) poradni,

7) asystenta edukacji romskiej,

8) pomocy nauczyciela,

9) pracownika socjalnego,

10) asystenta rodziny,

11) kuratora sądowego.

11. Osoby wskazane w § 1 ust. 10 pkt 2, § 1 ust. 10 pkt 5-11 składają wniosek w sprawie
objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną do dyrektora szkoły.

§ 2

FORMY UDZIELANEJ POMOCY

1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z uczniami oraz w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia,

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,
socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

4) warsztatów,

5) porad i konsultacji.

2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów
i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

§ 3

DZIAŁANIA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW

1. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści.

2. Nauczyciele oraz specjaliści w szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby
rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich
zainteresowania i uzdolnienia.

3. Nauczyciele i specjaliści w szkole prowadzą w szczególności:

1) obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie
u uczniów:

a) trudności w uczeniu się,

b) szczególnych uzdolnień,

c) wystąpienia ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się.

4. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne
oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
odpowiednio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie
bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.

ROZDZIAŁ II

ZADANIA DYREKTORA

§ 4

1. Dyrektor szkoły organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w szczególności:

1) ustala wymiar godzin poszczególnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, biorąc
pod uwagę wszystkie godziny, które w danym w roku szkolnym mogą być przeznaczone na
realizację tych form,
2) informuje pisemnie rodziców/prawnego opiekuna ucznia
o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
oraz wymiarze godzin w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane
(załącznik nr 2).

ROZDZIAŁ III

ZADANIA WYCHOWAWCY

§ 5

1.Planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie indywidualnego nauczania
i opiniach poradni.

2. Informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą
psychologiczno-pedagogiczną, jeżeli stwierdzi taką potrzebę.

3. Ustala formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okres ich udzielania
oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, z zastrzeżeniem
§ 4 ust. 1 pkt 1

4. Sporządza wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną swojej klasy
po wcześniejszych konsultacjach z dyrektorem szkoły, innymi nauczycielami i specjalistami .

5. Współpracuje z rodzicami ucznia oraz w zależności od potrzeb, z innymi nauczycielami,
specjalistami, poradnią lub innymi osobami, o których mowa § 1 pkt 10.

6. Przygotowuje pisemną informację do rodziców/prawnych opiekunów ucznia o ustalonych
dla ucznia formach, okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą udzielane
(załącznik nr 2).

7. Gromadzi dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej w teczce
– pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

ROZDZIAŁ IV

TRYB UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ UCZNIOM
POSIADAJĄCYCH ORZECZENE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

§ 6

1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
powołuje się Zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem.

2. Pracę Zespołu koordynuje wychowawca klasy, do uczęszcza uczeń.

3. Zadania Zespołu:

1) Planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2) Opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny po dokonaniu wstępnej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 pkt 3.

3) Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane i wdrożone przed dniem
1 września 2013r. są realizowane do końca okresu, na jaki zostały opracowane.

4) Dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
co najmniej raz w roku szkolnym.

4. W spotkaniach Zespołu mogą także uczestniczyć:

1) na wniosek dyrektora szkoły - przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej,

2) na wniosek rodziców ucznia lub za ich zgodą - inne osoby, w szczególności lekarz,
psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

5. Spotkania Zespołu odbywają się w miarę potrzeb.

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego

Zakrzów 131

34-145 Stronie

tel./fax 33 879 74 87

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

www.gimzakrzow.iap.pl

Scroll to top