SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
GIMNAZJUM im. rtm. Witolda Pileckiego
W Zakrzowie

KONSTRUKCJA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

I. WSTĘP
PODSTAWY PRAWNE DO TWORZENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

II. ODWOŁANIE SIĘ DO ŚRODOWISKA, STATYSTYKA. PRZEGLĄD WIODĄCYCH TEORII NA TEMAT DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

III. CELE PROGRAMU:
A. DŁUGOFALOWE
B. KRÓTKOFALOWE

IV. PRZEBIEG REALIZACJI Z PODZIAŁEM NA ETAPY
A. ZADANIA PROFILAKTYCZNE NAUCZYCIELI GIMNAZJUM.
B. ZADANIA PROFILAKTYCZNE WYCHOWAWCÓW KLASOWYCH
C. ZADANIA PROFILAKTYCZNE PEDAGOGA SZKOLNEGO
D. ZADANIA PROFILATYCZNE RODZICÓW

V. METODY I FORMY REALIZACJI

VI. SPODZIEWANE EFEKTY

VII. BENEFICJENCI (UCZESTNICY, OSOBY OBJĘTE PROGRAMEM)

VIII. PARTNERZY W REALIZACJI PROGRAMU

IX. ZAGROŻENIA I TRUDNOŚCI W REALIZACJI PROGRAMU

X. EWALUACJA

 

I. WSTĘP

Wychowanie to proces wspomagania dziecka w rozwoju ukierunkowanym na osiągniecie pełnej dojrzałości:
   - fizycznej (zdrowy, sprawny)
   - psychicznej (odpowiedzialny, zadowolony)
   - społecznej (zaradny w rolach)
   - duchowej (jego życie ma sens, wartości).
Profilaktyka jest procesem wspierającym zdrowie przez umożliwienie ludziom uzyskania pomocy potrzebnej im do konfrontacji ze złożonymi, stresującymi warunkami życia oraz przez umożliwienie jednostkom osiągania subiektywnie satysfakcjonującego, społecznie akceptowanego, bogatego życia, to wspomaganie radzenia sobie z trudnościami; ograniczenia czynnika zagrażającego; wzmacnianie czynników, które sprzyjają rozwojowi.
Profilaktyka w szkole wynika głównie ze świadomości niepowodzeń w realizacji działań wychowawczych i zagrożeń dla prawidłowego procesu wychowania. Skuteczne działania zapobiegające problemom dzieci i młodzieży powinny kompleksowo uwzględniać doświadczenia nowoczesnej profilaktyki skoncentrowanej na: jednostce, rodzinie, grupie rówieśniczej, szkole, lokalnej społeczności, szerokim społeczeństwie.

PODSTAWA PRAWNA DO WPROWADZENIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W RAMACH SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej - art. 72.
2. Konwencja o Prawach Dziecka - art..3, art. 19, art. 33.
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).
4. Rozporządzenie MENiS z dnia 26.02.2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458).
5. Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 10 z 2002 r., poz.96).
6. Rozporządzenie MENiS z dnia 19.07.2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (DU. Nr 121 z 2002 r., poz. 1037).
7. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.
8. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii.
10. Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV.

II. ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia.
2. Integracja wychowania i kształcenia.
3. Zachowanie proporcji miedzy wiedzą a umiejętnościami i wychowaniem.
4. Akcentowanie podmiotowości ucznia, czyli prymat potrzeb rozwojowych ucznia nad wymogami przedmiotów.
5. Oddziaływanie na ucznia przez nauczyciela pełniącego funkcje: modelową, dydaktyczną, instruktażową oraz wychowawczą.

III. ODWOŁANIE SIĘ DO ŚRODOWISKA, STATYSTYKA. PRZEGLĄD WIODĄCYCH TEORII NA TEMAT DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH.

Sporządzenie niniejszego dokumentu wynika zarówno z wymogów formalno- prawnych jak i obecnych potrzeb wychowawczych środowiska lokalnego. Analizując badania przeprowadzone wśród rodziców, nauczycieli oraz uczniów stwierdzono, że istnieje ściśle określona grupa zachowań niepożądanych (zagrożeń), którą należy się zająć w sposób przemyślany i zorganizowany. Służyć temu mają działania różnych grup ludzi, począwszy od nauczycieli, rodziców, samorządu lokalnego, kościoła, policji skończywszy na samych uczniach. Koordynaty do tych działań znalazły się w tym dokumencie, który w miarę rozwoju prac można nowelizować w oparciu o nowe wnioski i doświadczenia.
Obecne podejście do profilaktyki, według W.B. Hansena, nastawione jest na stosowanie strategii takich jak: przekonania normatywne, zaangażowanie osobiste, wartości, umiejętności odmawiania, alternatywy, informacje o konsekwencjach, umiejętność stanowienia celów, umiejętność podejmowania decyzji, poczucie wartości, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność pomagania, umiejętności życiowe. Zmiany w ujęciu profilaktyki związane są również z szerszym uwzględnieniem promocji zdrowia. Ważnym jest, by oprócz przekazywania wiedzy o środkach psychoaktywnych i skutkach ich oddziaływań, kształtować prawidłowe postawy życiowe, umiejętności społeczne i przekazywać odpowiedni system norm. Według K. Ostaszewskiego występują różne modele podejścia do wczesnej profilaktyki:
• Model oświaty zdrowotnej (tradycyjny) - przekazuje informacje o substancjach uzależniających i skutkach ich zażywania, a więc opiera się o procesy poznawcze. Wiedza przekazywana jest w trzech wariantach: 1) edukacja w zakresie działania środków psychoaktywnych; 2) informacje odstraszające; eksponowanie, wyolbrzymianie konsekwencji używania tych substancji, 3) konkretne relacje osób uzależnionych. Formy przekazu w tym modelu to prelekcje, pogadanki, filmy, ulotki, plakaty.
• Model edukacji humanistycznej - wszelkie działania zmierzające do prawidłowego kształtowania osobowości. Formy pracy: psychologiczne gry i zabawy, praca w małych grupach, dyskusje.
• Model edukacji społecznej (wpływów społecznych) - podstawowym założeniem w tym modelu jest, że środowisko jest dla jednostki źródłem przykładów do naśladowania, kar i nagród oraz wywiera presję. Dlatego też koncentrujemy się na uczeniu jednostki rozpoznawania zagrożeń oraz radzenia sobie z niekorzystnymi wpływami. Ważna jest umiejętność odmawiania.
• Model edukacji w zakresie umiejętności życiowych - działania profilaktyczne są próbą integracji trzech w/w modeli; przekazywanie wiadomości na temat środków uzależniających, wpływów społecznych skłaniających do ich zażywania oraz uczenie zaspokajania potrzeb bez pomocy tych substancji.
• Model form alternatywnych - proponuje naukę atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu; rozwijanie zainteresowań, hobby co stanowi alternatywę dla środków psychoaktywnych.
• Model promocji zdrowia - zgodnie z definicją zdrowia według Światowej Organizacji Zdrowia postrzega zdrowie jako całość w jego fizycznym, psychicznym, duchowym i społecznym wymiarze.
Budując szkolny program profilaktyczny wzięto pod uwagę wszystkie wyżej wymienione podejścia i modele profilaktyczne. Stało się tak dlatego, iż pomijając jedną ze sfer zagadnieniowych można narazić się na pominięcie jednego z zagrożeń któremu chcemy przeciwdziałać.
Analizując wyniki badań przeprowadzonych wśród nauczycieli, rodziców i uczniów oraz prowadząc obserwację wyodrębniono grupę zachowań niepożądanych, którymi należy się zająć w pierwszej kolejności konstruując szkolny program profilaktyki.
Do zachowań tych należą:
   o agresja wśród uczniów,
   o brak kultury osobistej (wulgaryzmy, lekceważąca postawa),
   o nikotynizm,
   o picie alkoholu,
   o sięganie po narkotyki,
   o zbyt duża ilość czasu wolnego spędzanego przed komputerem (portale społecznościowe),
   o niszczenie mienia szkolnego,
   o obojętność rodziców na sprawy swoich dzieci,
   o brak reakcji środowiska na niewłaściwe zachowania młodzieży.

IV. CELE PROGRAMU:

Długofalowe
   - Tworzenie bezpiecznej, ciepłej atmosfery w szkole.
   - Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w szkole.
   - Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
   - Nauka i ćwiczenie zachowań asertywnych.
   - Wzbudzenie w uczniach poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.
   - Wskazywanie na szkodliwość używek oraz ukazywanie zagrożeń, jakie niosą ze sobą uzależnienia.
   - Propagowanie zdrowego stylu życia.
   - Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań.
   - Budowanie więzi ze szkołą i rodziną.

Krótkofalowe
   - Rozpoznawanie oznak stresu oraz sposobów radzenia sobie z nim.
   - Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych sytuacjach.
   - Przybliżenie znaczenia pozytywnego myślenia.
   - Projekcja filmów o tematyce prozdrowotnej.
   - Wskazywanie sposobów "trzeźwego" spędzania czasu wolnego oraz kreowanie właściwych wzorców.
   - Wskazywanie wartościowych rozrywek.

   - Poznanie sposobów oddziaływania reklam na ludzi i nauczenie rozszyfrowywania reklam papierosów i napojów alkoholowych.

   - Informowanie rodziców, co mogą zrobić, aby zapobiegać uzależnieniom swoich dzieci.

   - Zwrócenie uwagi rodziców na sygnały ostrzegawcze pojawiające się w przypadku uzależnień oraz inspiracja do lektury wartościowych pozycji traktujących o tej problematyce.

V. PRZEBIEG REALIZACJI Z PODZIAŁEM NA ETAPY

A. Zadania profilaktyczne nauczycieli gimnazjum.
Do zadań profilaktycznych nauczycieli Gimnazjum w Zakrzowie zaliczyć należy przede wszystkim:
o Aktywny dyżur w trakcie przerw.
o Informowanie na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich wychowanków zarówno przez nauczycieli dyżurujących jak pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły.
o Obserwacja zachowania uczniów w miejscach publicznych i zwracanie uwagi na przejawy agresji, palenia papierosów, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków czy niszczenia mienia.
o Wdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie umiejętności odmawiania i negocjacji.
o Dawanie przykładów sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
o Ścisła współpraca z rodzicami na tym polu.
Ponadto:
1. Nauczyciele bloku humanistycznego (j polski, j. angielski, j. niemiecki, historia, WOS, religia):
o wyrabianie nawyków rzetelnej, uczciwej i planowej pracy oraz wytrzymałości w dążeniu do celów,
o budzenie szacunku dla dorobku pokoleń, osiągnięć różnych ludów i pracy człowieka,
o kształtowanie postaw poszanowania dobra wspólnego społeczności lokalnych i szkoły,
o uświadomienie potrzeby przyjaźni i dobra stosunków pomiędzy poszczególnymi ludźmi jak i organizacjami państwowymi,

o rozwijanie postaw patriotyzmu i przekonania o konieczności sumiennej pracy każdego obywatela RP (w tym i ucznia)
o budzenie dezaprobaty dla wad narodowych Polaków i uświadomienie potrzeby walki z nimi,
o ukazywanie roli dbania o własne zdrowie i zdrowy styl życia w rozwoju całego narodu,
o rozwijanie prawidłowych więzi między rodzicami i dziećmi,
o przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego macierzyństwa i ojcostwa w przyszłości,
o umacnianie przekonania, że przemoc i agresja nie mogą być sposobem rozwiązywania sporów i nieporozumień między ludźmi XXI wieku.

2. Nauczyciele bloku matematyczno- przyrodniczego (matematyka, chemia, fizyka, biologia, geografia, informatyka):
o wspomaganie uczniów w rozpoznawaniu i rozwijaniu własnych zainteresowań,
o ukazywanie, że zdobycze cywilizacyjne źle wykorzystywane mogą niszczyć zdrowie i życie,
o uwrażliwienie na szkodliwość palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków,
o poznawanie zdrowego stylu życia i podkreślanie jego zalet,
o pomoc w rozsądnym korzystaniu ze środków masowego przekazu i przeciwdziałanie uzależnieniom od telewizji czy komputera,
o zorganizowanie konkursu na temat wpływu nikotyny, alkoholu i środków psychoaktywnych na zdrowie człowieka,
o przestrzeganie zasad bhp podczas doświadczeń fizycznych i chemicznych,
o kształtowanie umiejętności argumentacji.
3. Nauczyciele bloku przedmiotów sprawnościowych (sztuka, wychowanie fizyczne):
o rozwijanie różnych form aktywności fizycznej uczniów,
o utrwalanie przekonań o pozytywnych efektach zdrowotnych nawyków życia,
o poznawanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego,
o rozwijanie uczuć estetycznych,
o ukazywanie sztuki jako jednej z form samorealizacji i środka niewerbalnego komunikowania się,

o organizowanie zawodów sportowych oraz konkursów plastycznych i muzycznych w celu pozytywnego zademonstrowania swojej zręczności i sprawności fizycznej,
o kształtowanie umiejętności wybierania wartościowych rozrywek.

B. Zadania profilaktyczne wychowawców klasowych:
o pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych- uruchomienie akcji informacyjnej mającej na celu uświadomienie uczniom możliwości zwrócenia się z problemem do konkretnej osoby w szkole: wychowawca, pedagog, dyrektor szkoły,
o podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów- godziny wychowawcze dotyczące zachowania się w stosunku do rówieśników, osób dorosłych, w miejscach publicznych (ulica, kino, teatr, itp.),
o współpraca z rodziną- inicjowanie spotkań mających na celu omawianie problemów wysuwanych przez rodziców, wywiadówki profilaktyczne, pedagogizacja rodziców,
o realizacja programów profilaktycznych dotyczących palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania dopalaczy oraz narkotyków oraz rozwijania umiejętności interpersonalnych,
o wprowadzanie zajęć redukujących napięcie, relaksacyjnych, zajęć śródlekcyjnych,
o organizacja koleżeńskiej pomocy w nauce,
o kształtowanie postaw poszanowania mienia wspólnego, dbałości estetykę klasy, szkoły i otoczenia.,
o Systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci,
o Pomoc w poznawaniu samego siebie i kształtowaniu pożądanego systemu wartości,

C. Zadania profilaktyczne rodziców.
Powołując się na zapis w „Planie Wychowawczym Gimnazjum w Zakrzowie", który mówi:, wypływają poniższe zadania profilaktyczne dla rodziców, których dzieci uczęszczają do Gimnazjum w Zakrzowie:
1. Każdy rodzic czuwa nad tym, aby jago dziecko wykazywało właściwą kulturę osobistą, a co za tym idzie nie spożywało alkoholu, nie paliło papierosów, nie zażywało narkotyków oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny.
2. W celu zapobiegania w/w zachowaniom rodzice utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy, a w razie potrzeby pedagogiem szkolnym bądź dyrektorem szkoły.

C. Zadania profilaktyczne pedagoga szkolnego:
o pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych,
o działania interwencyjne,
o prowadzanie gotowych programów profilaktycznych,
o organizowanie pogadanek, prelekcji dla uczniów z udziałem policji, psychologa, lekarza, itp. specjalistów,
o pedagogizacja rodziców,
o współpraca z instytucjami działającymi na rzecz ucznia i rodzica,
o prowadzenie zajęć mediacyjnych,
o prowadzenie zajęć z zakresu preorientacji zawodowej,
o prowadzenie pracy w oparciu o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 7 maja 2013 r.), w tym:
o prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
o diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
o udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
o podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
o minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
o inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
o pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
o wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

VI. METODY REALIZACJI

- Godziny do dyspozycji wychowawcy klasy,
- Spotkania z pedagogiem szkolnym,
- Spotkania z psychologiem,
- Spotkania z funkcjonariuszami Policji, spektakle, teatry i koncerty profilaktyczne (metoda pokazowa)
- Spotkania z rodzicami,
- Spotkania pozalekcyjne z wybraną młodzieżą,
- Realizacja dużych programów profilaktycznych .

Formy pracy:
- Oddziaływania werbalne (rozmowy, pogadanki),
- Dyskusje, dzielenie się doświadczeniami,
- Zajęcia grupowe.

VII. SPODZIEWANE EFEKTY

- Minimalizowanie zjawiska przemocy w szkole.
- Wzrost wiedzy wśród uczniów, rodziców na temat przemocy, uzależnień oraz przeciwdziałanie im.
- Umiejętne radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i uzależnieniami.
- Uczniowie nauczą się pozytywnych zachowań oraz właściwego postrzegania i rozumienia ludzi.
- Uczniowie nauczą się radzenia sobie ze złością.
- Uczniowie będą umieli dokonywać wartościowych i sensownych wyborów.
- Uczniowie nauczą się mówić o tym, o czym myślą, będą wyrażać swoje uczucia oraz szanować i identyfikować się z uczuciami innych.
- Transplantologia aktem największej miłości względem drugiego człowieka.

VIII. BENEFICJENCI (UCZESTNICY, OSOBY OBJĘTE PROGRAMEM)

Szkolny program profilaktyczny obejmuje swymi działaniami wszystkich uczniów Gimnazjum w Zakrzowie- a ze względu na złożoność problematyki i potrzeby środowiska lokalnego- również rodziców. Działania profilaktyczne prowadzone będą trójtorowo uwzględniając aktualny poziom i rozmiary zachowań niepożądanych:

- profilaktyka pierwszorzędowa- zachowania niepożądane nie występują- działania zapobiegawcze,
- profilaktyka drugorzędowa- występują nieznaczne przejawy zachowań niepożądanych- modele form alternatywnych,
- profilaktyka trzeciorzędowa- przejawy niedostosowania społecznego (wagary; negatywny stosunek do nauki, rówieśników oraz dorosłych), zachowania destrukcyjne (nikotynizm, spożywanie alkoholu, sięganie po narkotyki, kradzieże, agresja).

IX. PARTNERZY W REALIZACJI PROGRAMU

Zasady współpracy profilaktycznej z samorządem lokalnym i instytucjami działającymi na terenie Gminy Stryszów.
Realizując Szkolny Program Profilaktyczny Gimnazjum w Zakrzowie będzie utrzymywało stały kontakt oraz korzystało z pomocy instytucji działających na terenie Gminy oraz Powiatu. Do instytucji tych zaliczyć należy:
1. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
a. pomoc w ramach dożywiania dzieci z rodzin potrzebujących,
b. zasięganie opinii na temat warunków bytowych uczniów z rodzin najuboższych.
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
a. przeprowadzanie konkursów o tematyce profilaktycznej,
b. korzystanie z możliwości szkolenia w dziedzinie profilaktyki uzależnień, współpraca z kierownikiem świetlicy terapeutycznej w celu organizacji czasu wolnego dla młodzieży,
c. wnioski o interwencje u rodzin, w których stosuje się przemoc w stosunku do nieletnich.
3. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wadowicach:
a. poradnictwo i orzecznictwo psychologiczno- pedagogiczne,
b. poradnictwo zawodowe.
4. Parafia Rzymsko- Katolicka w Zakrzowie:
a. pomoc w organizacji czasu wolnego dla młodzieży,
5. Gminy w Stryszowie:
a. pomoc w organizacji imprez szkolnych i środowiskowych o charakterze profilaktycznym,
b. współpraca przy organizacji dokształcania nauczycieli oraz wprowadzania programów profilaktycznych.

X. ZAGROŻENIA I TRUDNOŚCI W REALIZACJI PROGRAMU

A. Trudności.
1. Zbyt małe środki finansowe na zakup potrzebnych materiałów typu filmy, książki itp.
B. Zagrożenia.
1. Zbyt małe zaangażowanie w kierunku rozwiązywania problemów przez rodziców i uczniów.
2. Działania doraźne, incydentalne.
3. Obojętność środowiska lokalnego na przejawy zachowań niepożądanych wśród młodzieży i dorosłych

XI. EWALUACJA

Mając na uwadze rzetelność prowadzonych działań zapobiegawczych oraz ich skuteczność wprowadza się następujące formy oceny realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki:
1. Badania ankietowe wśród uczniów, nauczycieli, rodziców.
2. Nadzór Zespołu Wychowawczego Szkoły (wg potrzeb- w ciągu roku szkolnego).
3. Nadzór Dyrektora Gimnazjum w Zakrzowie (wg potrzeb- w ciągu roku szkolnego).
4. Sprawozdania z działalności pedagoga szkolnego, nauczycieli oraz wychowawców realizujących programy profilaktyczne (wg potrzeb- w ciągu roku szkolnego).
5. Analiza dokumentów.

Zaktualizowano dn.27.08.2014r.

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego

Zakrzów 131

34-145 Stronie

tel./fax 33 879 74 87

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

www.gimzakrzow.iap.pl

Scroll to top